ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 7

🔆 Đ Nâng Tm Kiến Thc Tiếng Anh Ca Bn.

Hãy S Dng Đ ĐÁNH GIÁ NĂNG LC TING ANH 7 !!!

 

🌈 𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴:

Cun sách Đ Đánh Giá Năng Lc Tiếng Anh 7 đưc biên son da trên ni dung kiến thc theo Chun kiến thc và k năng môn Tiếng Anh do B Giáo dc và Đào to ban hành.

Ni dung sách bao gm:

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗜𝗛𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗗𝗮̂̃𝗻 𝗟𝗮̀𝗺 𝗕𝗮̀𝗶: giúp các em có phương pháp làm bài hiu qu nht, tránh mt thi gian và mc li sai.

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗜𝗜 – Đ𝗲̂̀ : bao gm 20 đ ôn tp đưc chia theo tng hc k ca các em. Đi vi k năng Nghe, mi các em tìm file nghe trên trang https://khangphuc.vn/product/tieng-anh, và script đã đưc đ sn phn Đáp Án.

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗜𝗜𝗜 – Đáp Án: đáp án đưc gii thích chi tiết đ các em có th t kim tra và đánh giá kết qu bài làm ca mình. Đi vi k năng Viết, sách có sn 1 bài mu (sample) mi đ cho các em tham kho.

💯 💯Đng ngn ngi thêm sách vào gi hàng đi !!!

-------------------------------------------------------------------

 

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗖𝗼̂̉ 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗞𝗵𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́𝗰

📞 Hotline: 0909 548 567

🌐 Website: https://www.khangphuc.vn/

🏠 218 Cô Giang, Phưng Cô Giang, Qun 1, TP HCM

🏠 22A Nguyn Văn Ràng, Phưc Lc, Nhà Bè, TP HCM

#khangphuc #dedanhgianangluctienganh7 #dedanhgiatienganhlop7 #dedanhgiatienganh7khangphuc #tienganh7 #tienganhlop7 #danhgianangluc7 #danhgianangluctienganh7 #tienganhlop7

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *