ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN 7

💥 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗕𝗼̣̂ " 𝗕𝗶́ 𝗞𝗶́𝗽" 𝗗𝗮̀𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗼 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗟𝗼̛́𝗽 𝟳, 𝗦𝗼̛̉ 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗡𝗼́ 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗮𝘆 𝗬𝗲̂𝗻 𝗧𝗮̂𝗺 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗤𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗠𝗼̣𝗶 𝗕𝗮̀𝗶 𝗧𝗼𝗮́𝗻.

🔥 Mt siêu phm đến t nhà Khang Phúc......

đó chính là sách Đ ĐÁNH GIÁ NĂNG LC TOÁN 7

Sách Đ Đánh Giá Năng Lc Toán 7, tp mt bao gm 2 phn:

📗 "Sách Đ kim tra đánh giá Toán 7 bao gm 3 phn:

🌈 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭. Đ kim tra đnh kì hc kì I.

𝗔. Phương pháp gii các dng toán trong đ kim tra đnh kì hc kì I.

𝗕. Đ kim tra đnh kì hc kì I, gm: đ kim tra gia hc kì I và đ kim tra cui hc kì I.

🌈 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮. Đ kim tra đnh kì hc kì II.

𝗔. Phương pháp gii các dng toán trong đ kim tra đnh kì hc kì II.

𝗕. Đ kim tra đnh kì hc kì II, gm: đ kim tra gia hc kì II và đ kim tra cui hc kì II.

🌈 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟯. Hưng dn gii – đáp án.

️ Hưng dn gii và đáp án ca 20 đ kim tra.

️ Bám sát Chương trình Giáo dc ph thông 2018 đng thi đưa vào nhiu bài toán thc tin phù hp vi la tui và kh năng nhn thc ca hc sinh lp 7, các bài toán tích hp, gn bó môn Toán vi các môn hc khác, đáp ng nhu cu ca hc sinh trên cc.

️ Ngoài ra, sách còn b sung 5 đ kim tra hc kì I và 5 đ kim tra hc kì II cui mi phn đ. Hc sinh và giáo viên có th dùng các thiết b đin t như đin thoi hay máy tính đ quét mã QR CODE hay nhp đưng link đưc cho cui mi phn đ đ có th xem và đc đưc nhiu đ tham kho hơn.

️ Vi mc đích to nên môi trưng hc tp vn dng thc tin, sách đã đưa vào nhiu bài toán thc tin phù hp vi la tui và kh năng nhn thc ca hc sinh lp 7, các bài toán tích hp, gn bó môn Toán vi các môn hc khác, đáp ng nhu cu ca hc sinh trên cc.

𝙉𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙖𝙮 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙢𝙪𝙖 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙩𝙝𝙤̂𝙞!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

 

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗖𝗼̂̉ 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗞𝗵𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́𝗰

📞 Hotline: 0909 548 567

🌐 Website: https://www.khangphuc.vn/

🏠 218 Cô Giang, Phưng Cô Giang, Qun 1, TP HCM

🏠 22A Nguyn Văn Ràng, Phưc Lc, Nhà Bè, TP HCM

#khangphuc #dedanhgianangluctoan7 #dedanhgiatoanlop7 #dedanhgiatoan7khangphuc #toan7 #toanlop7 #danhgianangluc7 #danhgianangluctoan7 #toanlop7

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *