PHÓ THỦ TƯỞNG PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH "HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022-2030 "

Đảm bảo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục

Đối tượng hướng tới của chương trình là trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các khu ổ chuột, thôn, bản cộng đồng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, thôn, vùng đặc biệt khó khăn, là cơ sở giáo dục mầm non. đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn bản, cộng đồng dân cư vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan chức năng (vùng khó khăn), các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Mục đích của chương trình này là hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn. Cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng của trẻ em bằng cách làm việc để đảm bảo các điều kiện cho giáo viên, trường học và cơ sở giáo dục.

 Đảm bảo tiếp cận giáo dục công bằng và góp phần giảm chênh lệch phát triển giữa các vùng. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì bền vững và phát huy các giá trị văn hóa ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

100% trẻ mầm non vùng khó khăn được chăm sóc, giáo dục phù hợp với hoàn cảnh

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 25% trẻ mẫu giáo và 95% trẻ mẫu giáo vùng khó khăn được phổ cập giáo dục mầm non. Học tiếng Việt mở rộng dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, phù hợp với lứa tuổi. Ít nhất 80% số tỉnh tập trung đông trẻ em dân tộc thiểu số có mô hình tăng cường tiếng Việt dựa trên tiếng mẹ đẻ của trẻ em.

 Hàng năm, 100% trẻ mầm non vùng khó khăn được chăm sóc, tư vấn, giáo dục theo chương trình mầm non phù hợp với cộng đồng, dân tộc và đặc thù của trẻ.

 Đối với giáo viên, đến năm 2030, 60% giáo viên được đào tạo để sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ sĩ số giáo viên/nhóm, lớp theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2030 xóa bỏ 100% phòng học tạm, phòng học tạm

Chương trình nhằm mục đích loại bỏ 100% lớp học vào năm 2030. Xây dựng trường mới trên cơ sở dự báo quy hoạch mạng lưới trường mầm non của địa phương. Đủ cho bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp, trường học mới và lớp học mới có mở rộng.

Nhiệm vụ của chương trình là hoàn thiện cơ chế, chủ trương phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên mầm non và cán bộ quản lý các trường mầm non vùng khó khăn, phát huy đội ngũ hỗ trợ ngôn ngữ. Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Đưa chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, đặc điểm tiếp thu của trẻ, văn hóa và tiếng mẹ đẻ. Huy động nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Cố gắng tuân thủ các quy định

Chương trình sẽ ưu tiên giáo viên dạy các nhóm, lớp vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa miền núi, sông nước, biên giới, hải đảo, ven biển để đảm bảo định mức giáo viên/nhóm, lớp vùng khó khăn đã định, nỗ lực hết mình.

 Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, sơn sửa phòng học, thêm phòng học tạm, bổ sung phòng học còn thiếu, có kế hoạch, lộ trình mua thêm đồ dùng học tập ở vùng khó khăn để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, có giải pháp. Tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ và bổ sung tài liệu dạy học, học liệu để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng khó khăn.

 Thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện của địa phương và đặc điểm của trẻ em dân tộc thiểu số. Rà soát, hoàn thiện chương trình, rà soát nội dung, phương pháp giáo dục mầm non, v.v.

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *